Privacyverklaring

De veiligheid van uw gegevens bij Reina de Vries fotografie

Om uw gegevens op te mogen slaan moet ik inzage geven in hoe ik dat doe, en om welke reden.
Daarom onderstaand mijn privacy verklaring. De juridische gedachte is dat u dan weet wat er met de gegevens
gebeurt en de controle over uw eigen informatie niet kwijt raakt.

Er is nog veel onduidelijk over de AVG. Dat moet de komende tijd duidelijk worden., dan worden de gegevens als
het nodig is aangepast.


Privacyverklaring.

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Reina de Vries fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Reina de Vries fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Reina de Vries fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.


Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Reina de Vries fotografie, Nieuw Amsterdamsestraat 86, Emmen www.reinadevries.nl reinadevries@mac.com


Persoonsgegevens die worden verwerkt Reina de Vries fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

Bij het eerste contact worden naam en email nr. gebruikt om antwoord te geven of contact te leggen.

Naam en telefoonnr worden op een papieren opdrachtformulier gebruikt om een afspraak te maken en als de opdracht klaar is contact met u op te nemen.

Bij een bruidsreportage worden namen, emailadres, telefoonnummers, relevante adressen en uw trouwdag op een papieren reserveringsgarantie genoteerd.


Verwerkingsdoel De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene. Betalingen. Afleveren producten (foto’s, andere dragers) of diensten. Informatie over wijzigen producten en diensten.

Opdrachtformulieren worden maximaal 2 jaar en reserveringsgaranties worden maximaal 4 jaar bewaard. Dit in verband met eventuele nabestelling van de foto’s


Beveiliging van de door Reina de Vries fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Reina de Vries fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Reina de Vries fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Reina de Vries fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Reina de Vries fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Reina de Vries fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.


Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Reina de Vries fotografie via reinadevries@mac.com


 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financieĢˆle administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Reina de Vries fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.